โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เมื่อพฤษภาคม 2556 – มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสารของหลักสูตรต่างๆ

สามัญจิตทั้ง 5 ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

1. (สานึกผิด) เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น ขอโทษ ครับ
2. (เชื่อฟัง) เมื่อรับคาสอน ใช่ ครับ
3. (ถ่อมตน) เมื่อมีข่าวดี เพราะมีคนช่วยเหลือครับ
4. (จิตสาธารณะ) เมื่ออยู่ร่วมกัน ผม/ดิฉัน ทาให้ครับ
5. (รู้บุญคุณ) เมื่อได้รับ ขอบคุณครับ

Continue reading “สามัญจิตทั้ง 5 ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ฉันใหม่ ฉันอ่อน ฉันซื่อ ฉันควร ตามหา จุดหมาย
ฉันคาด เรียนอะไร ได้มากมาย สุดท้าย ทุกอย่าง อยู่ที่เรา
ธ.ธ.
 ชะตาฟ้าลิขิต
แต่ชีวิตเป็นของเรา
เราพูดอะไร
เราคิดอะไร
เราทาอะไร
ล้วนอยู่ที่เรา
 

->

ขอให้เป็น
คนดี มีน้าใจ รู้จักให้
มีมารยาทดี
ไม่ย่อท้อ
มุ่งความเป็นเลิศ

Continue reading “ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สไลด์สไลด์บรรยายโดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ระหว่างพิธีเปิดหรือปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ของกลุ่ม 21 จังหวัด (SIIT)

ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

Continue reading “สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”