โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เมื่อพฤษภาคม 2556 – มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสารของหลักสูตรต่างๆ