โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เมื่อพฤษภาคม 2556 – มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสารของหลักสูตรต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.