Basic Internet Security

ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์:

ศึกษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และเข้าใจในพื้นฐานของความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบความปลอดภัย
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนัก ถึงข้อดี ข้อเสีย และประเด็นที่ควรใส่ใจในการใช้งาน

Download: Basic Internet Security (PPTX, 200KB)