สามัญจิตทั้ง 5 ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

1. (สานึกผิด) เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น ขอโทษ ครับ
2. (เชื่อฟัง) เมื่อรับคาสอน ใช่ ครับ
3. (ถ่อมตน) เมื่อมีข่าวดี เพราะมีคนช่วยเหลือครับ
4. (จิตสาธารณะ) เมื่ออยู่ร่วมกัน ผม/ดิฉัน ทาให้ครับ
5. (รู้บุญคุณ) เมื่อได้รับ ขอบคุณครับ

สามัญจิตทั้ง 5 สามัญจิตทั้ง 5