โครงการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

หลักการและเหตุผลการจัดทำ

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระบบออนไลน์ (on line) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาไทยได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยที่จะนำไปใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียนทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์

เกณฑ์แบบทดสอบ

- ข้อสอบปรนัย ๙๐ ข้อ (๙๐ คะแนน)
- ข้อสอบอัตนัยสั้น ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)

เวลาในการทำแบบทดสอบ

๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ระดับการทดสอบ

- ดีมาก ร้อยละ ๘๐-๑๐๐
- ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙
- พอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
- ควรปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐