เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๙ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวในเวลา ๑๐.๑๐ น.

back to top

เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” โดย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรมและโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมงานในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีฯ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร

back to top

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ภาคีสมาชิก ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

back to top

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ภาคีสมาชิก ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

back to top