ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ฉันใหม่ ฉันอ่อน ฉันซื่อ ฉันควร ตามหา จุดหมาย
ฉันคาด เรียนอะไร ได้มากมาย สุดท้าย ทุกอย่าง อยู่ที่เรา
ธ.ธ.
 ชะตาฟ้าลิขิต
แต่ชีวิตเป็นของเรา
เราพูดอะไร
เราคิดอะไร
เราทาอะไร
ล้วนอยู่ที่เรา
 

->

ขอให้เป็น
คนดี มีน้าใจ รู้จักให้
มีมารยาทดี
ไม่ย่อท้อ
มุ่งความเป็นเลิศ

Continue reading “ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สไลด์สไลด์บรรยายโดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ระหว่างพิธีเปิดหรือปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ของกลุ่ม 21 จังหวัด (SIIT)

ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

Continue reading “สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

การตรวจสอบและแก้ปัญหาการลงทะเบียนเบื้องต้นซอฟต์แวร์ช่วยการเขียน LD software ค่ายการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน

เนื่องจากผู้ใช้ประสบปัญหา การในการลงทะเบียนให้โปรแกรมไม่หมดอายุ จากความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือความไม่พร้อมของแฟลชไดร์ฟที่ได้รับมอบจากค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) NECTEC

จึงนำมาสู่การแนะนำการตรวจสอบและแก้ปัญหาการลงทะเบียนเบื้องต้นด้วยตนเอง [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF] โดยนายสุชาธิษณ์ บุนนาค (ผู้ช่วยสอนจากกลุ่ม 21 จังหวัด SIIT)

พร้อมกันนี้นายสุชาธิษณ์ได้จัดทำเครื่องมือแก้ไขปัญหาซีเรียลนัมเบอร์ [ดาวน์โหลดไฟล์ EXE, source code: GitHub] เมื่อทำการคลิกไฟล์ LicenseCheckerSetup.exe ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์ที่หน้า Desktop สองไฟล์คือ FixKeyInUSB [สำหรับการแก้ไขปัญหาซีเรียลนัมเบอร์โดยอัอัตโนมัติ] และ ReadExcel [สำหรับการเปิดไฟล์ Excel เทียบกับไฟล์ Text ทีละตัว] โดยทั้งสองต้องมีโปรแกรม Microsoft Excel ติดตั้งอยู่ รายระเอียดสามารถอ่านได้ที่ README

Basic Internet Security

ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์:

ศึกษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และเข้าใจในพื้นฐานของความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบความปลอดภัย
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนัก ถึงข้อดี ข้อเสีย และประเด็นที่ควรใส่ใจในการใช้งาน

Download: Basic Internet Security (PPTX, 200KB)