คณะผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมนี้ ภายใต้งบประมาณปี พ.ศ. 2552 ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้สนับสนุนโครงการนี้ให้ลักษณะของโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาคลังข้อความข่าวภาษาไทยที่มีการกำกับเนมเอนทิตี