Featured

สามัญจิตทั้ง 5 ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

1. (สานึกผิด) เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น ขอโทษ ครับ
2. (เชื่อฟัง) เมื่อรับคาสอน ใช่ ครับ
3. (ถ่อมตน) เมื่อมีข่าวดี เพราะมีคนช่วยเหลือครับ
4. (จิตสาธารณะ) เมื่ออยู่ร่วมกัน ผม/ดิฉัน ทาให้ครับ
5. (รู้บุญคุณ) เมื่อได้รับ ขอบคุณครับ

Continue reading “สามัญจิตทั้ง 5 ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารของหลักสูตรต่างๆ

ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ฉันใหม่ ฉันอ่อน ฉันซื่อ ฉันควร ตามหา จุดหมาย
ฉันคาด เรียนอะไร ได้มากมาย สุดท้าย ทุกอย่าง อยู่ที่เรา
ธ.ธ.
 ชะตาฟ้าลิขิต
แต่ชีวิตเป็นของเรา
เราพูดอะไร
เราคิดอะไร
เราทาอะไร
ล้วนอยู่ที่เรา
 

->

ขอให้เป็น
คนดี มีน้าใจ รู้จักให้
มีมารยาทดี
ไม่ย่อท้อ
มุ่งความเป็นเลิศ

Continue reading “ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สไลด์สไลด์บรรยายโดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ระหว่างพิธีเปิดหรือปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ของกลุ่ม 21 จังหวัด (SIIT)

ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

Continue reading “สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง”

การตรวจสอบและแก้ปัญหาการลงทะเบียนเบื้องต้นซอฟต์แวร์ช่วยการเขียน LD software ค่ายการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน

เนื่องจากผู้ใช้ประสบปัญหา การในการลงทะเบียนให้โปรแกรมไม่หมดอายุ จากความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือความไม่พร้อมของแฟลชไดร์ฟที่ได้รับมอบจากค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) NECTEC

จึงนำมาสู่การแนะนำการตรวจสอบและแก้ปัญหาการลงทะเบียนเบื้องต้นด้วยตนเอง [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF] โดยนายสุชาธิษณ์ บุนนาค (ผู้ช่วยสอนจากกลุ่ม 21 จังหวัด SIIT)

พร้อมกันนี้นายสุชาธิษณ์ได้จัดทำเครื่องมือแก้ไขปัญหาซีเรียลนัมเบอร์ [ดาวน์โหลดไฟล์ EXE, source code: GitHub] เมื่อทำการคลิกไฟล์ LicenseCheckerSetup.exe ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์ที่หน้า Desktop สองไฟล์คือ FixKeyInUSB [สำหรับการแก้ไขปัญหาซีเรียลนัมเบอร์โดยอัอัตโนมัติ] และ ReadExcel [สำหรับการเปิดไฟล์ Excel เทียบกับไฟล์ Text ทีละตัว] โดยทั้งสองต้องมีโปรแกรม Microsoft Excel ติดตั้งอยู่ รายระเอียดสามารถอ่านได้ที่ README

Basic Internet Security

ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์:

ศึกษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และเข้าใจในพื้นฐานของความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบความปลอดภัย
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนัก ถึงข้อดี ข้อเสีย และประเด็นที่ควรใส่ใจในการใช้งาน

Download: Basic Internet Security (PPTX, 200KB)